Search Results for "mate"

Søker...

No Results
Allmänt

Information om fusion Satema AS och Satema Moelv AS

Information om fusion i moderbolag i Norge Satema AS och Satema Moelv AS.

For information i English, please see below.

satema-moelv-fusjoneres-med-satema-as

Processen gick på rekordtid –vi fick vårt godkännande samma dag som vi skickade in ansökan, därför gäller ändringen från och med dagens datum. Detta är positivt, men skapar samtidigt en del utmaningar i förhållande till uppdaterade leverantörsavtal och inköp för Moelv-avdelningen.

Viktiga punkter att följa upp med nödvändiga ändringar:

 • Organisationsnummer:
  Det gamla org.nr: 956 456 940, Moelv AS
  Nytt org.nr: 856 457 192, Satema AS
 • Faktura:
  Faktureringsadressen ska vara Industrivegen 15, N-2390 Moelv
 • Leveransadress:
  Standard everansadress: Satema AS, Industrivegen 15, N-2390 Moelv
  Leveransadress Oslo: Satema AS, Smalvollveien 58, N-0667 Oslo
 • Avtal:
  Alla avtal relaterade till den gamla org.no måste överföras till den nya
 • Order:
  Alla beställningar i leverantörens orderregister hos Satema Moelv AS gamla org.nr ska ändras till det nya. (det går inte att fakturera på det gamla org.nr.)
 • Ändringar av tillgång och kundnummer:
  Om ändringar görs i kundnummer, inloggning och åtkomst till webbshop ska detta meddelas Satema AS. Det är viktigt att dessa punkter följs upp och ändras. Det bör göras omgående då det kommer att spara inköp och finansiera mycket arbete både för Satema och för leverantörerna.

Kontakta för eventuella frågor:
Bente Skoglund,
Inköpschef
Satema AS


ENGLISH VERSION

Further information about the merger of Satema AS and Satema Moelv AS.

We refer to an earlier information about the merger of Satema AS and Satema Moelv AS.

The process went in record time – we received our approval the same day we submitted the application, therefore the change is valid as of today’s date. This is positive, but at the same time it creates some challenges in relation to updated supplier agreements and purchases for the Moelv department.

Important points to follow up with necessary changes:

– Organization number:

Old organization no: 956 456 940, Moelv AS
New organization no: 856 457 192, Satema AS

– Invoice:

The invoice address is Industrivegen 15, N-2390 Moelv

– Delivery address:

Standard delivery address: Satema AS, Industrivegen 15, N-2390 Moelv

Delivery address Oslo: Satema AS, Smalvollveien 58, N-0667 Oslo

– Agreements:

All agreements related to the old org.no must be transferred to the new one

– Order:

All orders in the supplier’s order register with Satema Moelv AS’s old org.no must be changed to the new one. (it is not possible to invoice on the old org. no.)

– Changes to access and customer number:

If changes are made to customer number, login and webshop access, this must be notified to Satema AS.

It is important that these points are followed up and changed in your system. It should be done immediately as it will save a lot of work both for purchasing and finance at Satema and for the suppliers.

For further questions, please contact:

Bente Skoglund,
Supply Chain Manager
Satema AS