Search Results for "mate"

Søker...

No Results

Hållbarhet i Satema

Satemas fokusområden

Satema har vi valt ut några av FN:s hållbarhetsmål som vi särskilt vill fokusera på.

FNs Bærekraftsmål nummer 5. Likestilling mellom kjønnene

Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

5.5) Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.c) Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

FNs Bærekraftsmål nummer 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 8: Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

8.4) Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

8.8) Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en  trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

FNs Bærekraftsmål nummer 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

11.6) Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

FNs Bærekraftsmål nummer 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

12.5) Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

12.7) Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar

Trippel slutsats

För att skapa en hållbar utveckling är det tre områden vi måste arbeta med; miljö, sociala och ekonomiska.

Baserat på denna modell talar vi om den tredubbla bottenraden.

Hållbarhet handlar helt enkelt om att vi i mycket större utsträckning kan och måste fokusera på miljöhänsyn, en sund ekonomi och på förhållanden som påverkar människor dagligen.